Vad finns det för konfliktstilar?

Konfliktstilar är det sätt på vilket individer hanterar konflikter, meningsskiljaktigheter och tvister.  Fem vanliga konfliktstilar är kamp, undvikande, anpassning, samarbete, kompromiss.

Konflikthantering är en balansakt och det finns olika sätt att lösa konflikterna. Individer behöver konfrontera varandra med sina skilda behov för att allas intressen ska tillgodoses. Det finns fem olika sätt att agera i en konflikt situation, dessa konfliktstilar kallas kamp, undvikande, anpassning, samverkan och kompromiss.

01.

Kamp

Kamp är en typ av konfliktstil som bygger på att man konkurrerar om ett önskat resultat för att lösa situationen. Detta tillvägagångssätt strävar efter att vinna i stället för att hitta en ömsesidigt fördelaktig lösning. I den här stilen förutsätts det att en person kommer att segra över en annan, vilket innebär att någon kan känna sig besegrad eller förbittrad.

 

 

02.

Undvikande

Undvikande beskriver en oförmåga eller ovilja att förhandla för att komma fram till en ömsesidigt fördelaktig lösning. Personer som tillämpar denna typ av konfliktstil motstår att göra kompromisser eller eftergifter eftersom de föredrar sina egna idéer och mål framför den andra partens. Kompromissundvikande kan leda till ett dödläge eftersom ingendera sidan är villig att göra några eftergifter för att nå en överenskommelse.

03.

Anpassning

Anpassning är ett mer försonande tillvägagångssätt för att lösa konflikter mellan två parter. Istället för att försöka tvinga på den andra sin egen åsikt arbetar varje individ för att anpassa sig så att båda parters behov tillgodoses. På så sätt kan varje person bättre förstå den andra partens ståndpunkt och komma fram till fungerande lösningar som gynnar alla inblandade i konflikten.

 

04.

Samarbete

Samarbete är utan tvekan en av de bästa strategierna för att lösa tvister mellan två personer. Istället för att se varandra som motståndare försöker individerna att gå samman som ett lag och arbeta för att hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar som tillfredsställer båda sidors intressen. Genom att främja en atmosfär av förståelse och tillit möjliggör samarbete kompromisser utan att offra någondera personens övertygelser eller värderingar, samtidigt som de båda kan gå framåt tillsammans på ett fredligt sätt för att uppnå sina mål.

05.

Kompromiss

Kompromiss innebär att båda parter är öppna och flexibla för att anpassa sina åsikter och ståndpunkter för att hitta en ömsesidigt godtagbar lösning. Båda sidor måste vara villiga att ge och ta emot, föreslå alternativ och överväga alla möjligheter när de löser tvisten innan de kommer fram till en godtagbar lösning. Anpassning kräver tålamod och förståelse för varandras perspektiv för att det ska fungera effektivt.