Samtalsstöd för konfliktlösning

Livet är fullt av upp- och nedgångar och vi kan som människor ställas inför en rad olika livskriser som till exempel sorg och förlust, allvarlig sjukdom eller skada, ekonomiska svårigheter eller svårigheter på jobbet, äktenskaps- eller relationsproblem, familjekonflikter, pensionsproblem, missbruksproblem, känslomässig oro på grund av traumatiska händelser och mycket mer. 

Varje person upplever livskriser på olika sätt och det kan vara otroligt överväldigande att försöka bearbeta de känslor som följer med dem. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera kristider på ett sunt sätt och det är inte ovanligt att människor känner sig överväldigade av sin situation.

Samtalsterapi

När man ställs inför någon form av kris är det viktigt att man söker sig till den form av rådgivning som fungerar bäst för en person, så att man inte behöver gå igenom sådana svåra tider ensam. Professionella terapeuter kommer att kunna ge en ovärderlig insikt i ens egna känslor samtidigt som de ger praktiska råd om hur man bäst tar sig igenom ett givet ögonblick utan att känna sig överväldigad eller besegrad av vad som händer runt omkring dem. Med denna typ av stöd kan vi människor få större insikt om oss själva och lära oss hur vi bäst kan övervinna våra egna personliga strider så att vi kan leva ett lyckligt liv.

Samtalsterapi är en form av psykoterapi där patient och terapeut diskuterar frågor tillsammans för att få insikter om orsakerna till konflikter och utveckla strategier för att hantera dem. Terapeuten kan använda kognitiv beteendeterapi (KBT), som fokuserar på hur tankar och känslor påverkar beteendet, eller psykoanalys för att utforska hur beteenden formas av omedvetna tankar och upplevelser. Detta kan hjälpa människor att bättre förstå sina beteendemönster och lära sig nya hanteringsmekanismer som gör det möjligt för dem att lösa konflikter mer effektivt.

Olika yrken med samtalsstöd

Det kan vara svårt att veta vad det är för skillnad mellan coaching, terapi, mentorskap, rådgivning och handledning. Det gemensamma för dessa yrkena är att samtalet används som redskap. När det gäller kommunikation, utveckling och delaktighet så är samtalet ett av människans viktigaste redskap. Skillnaden mellan dessa yrken är hur samtalet hanteras, samtalets syfte, förhållningssättet och vilken kompetens som man för med sig in i samtalet. Här får du lite förklaringar om vad varje yrkesform innebär. 

01.

Coachen

En coach är en tränare som fokuserar på att förändra klientens beteende och tankesätt, då coaching är framtidsorienterad.  Syftet med coaching är att skapa ansvar, självtillit och medvetenhet samt hjälpa individen att själv hitta lösningar. Coachen ger inte ut färdiga mål och lösningar utan samverkar med klienten för att komma fram till dem under klientens egenansvar med utgång från klientens tillgängliga resurser. Då coachen hjälper klienten att själv komma fram till lösningarna så behöver coachen inte vara en expert inom klientens område. Coachen har ingen färdig modell att följa men har flera olika metoder att ta till. En bra coach behöver även inneha och behärska ett antal kärnkompetenser. Det är vanligast att coaching sker med en enskild individ men det går även att utföra i grupp.

02.

Terapeuten

Terapi är en icke-medicinsk behandling av en skada eller sjukdom och personen som yrkesmässigt utför terapin kallas för terapeut. Terapi används för både psykiska och kroppsliga problem inom sjukvården. Psykoterapi är vanligen det som avses när man talar om terapi, Där en målinriktad och systematisk samtalsbehandling som bygger på psykologisk teori. Syftet med psykoterapi är att bearbeta ett specifikt problem eller att hjälpa patienten att må bättre. Det finns många olika former av terapi, till exempel kognitiv psykoterapi, systemisk terapi, psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter som utövar psykoterapi. Terapeutens avsikt är att åtgärda olika slag av psykisk ohälsa, både ett historisk och framtida perspektiv används under arbetet. Det går att ge terapi åt individer, par, familjer eller grupper.

03.

Konsulten

En konsult är en rådgivare som är specialist inom ett visst område och kan anlitas för att ge råd, idéer och förslag utifrån sina erfarenheter. Konsulenten är vanligtvis specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv. Oftast arbetar konsulenten utifrån upplevelsebaserad inlärning. Det går att ge rådgivning i grupp eller individuellt och konsultationen kan även ske genom en tredje part.

04.

Mentorn

En mentor är en person som kan yrket och/eller branschen. Vanligtvis är mentorn en äldre och/eller mer erfaren person som agerar förebild och leder den yngre och/eller mindre erfarna adepten. Utifrån sina erfarenheter kan mentorn ge råd, vägleda adepten samt agera bollplank. Mentorskapet är något som nästan alltid uteslutande genomförs av mentorn och adepten. Det är vanligt att mentorn är någon inom den egna organisationen, men det är även möjligt för mentorn att vara någon utifrån.

05.

Handledaren

Handledaren uppgift  är att vägleda utifrån ett kontinuerligt pedagogiskt vägledning eller stöd med avsikt att höja egenskaperna och var ett bollplank. Det finns en modell som handledaren följer, som förväntas ge ett visst resultat. Beroende på sammanhanget så skiljer sig innehållet, genomförandet och omfattningen i modellen. Utifrån en pedagogisk grundsyn ska handledaren stötta och underlätta lärandeprocessen. Handledning rör inte privata eller personliga förhållanden utan fokuserar på uppdragsmässiga eller yrkesmässiga förhållanden. Individen och/eller gruppen får under handledningen möjlighet att tala fritt om sitt ärende.

I vissa företag är det vanligt med en extern handledare medan många andra föredrar att handledaren är en person inom verksamheten eller yrkesområdet. Det går att genomföra handledning individuellt men det är vanligast att det sker i grupp då det innebär att man kan dra nytta av gruppens samlade erfarenhet och kunskap.