Varför uppstår konflikter?

Vi människor kan ställas inför olika livskriser och konflikter som kan kännas överväldigande att gå igenom och utmanande att lösa. Dessa konflikter kan uppstå av en mängd olika orsaker, allt från miljöfaktorer till psykologiska faktorer. I de flesta fall beror de på livsförändrande händelser eller någon form av maktobalans eller skillnader i tro eller värderingar mellan två eller flera personer. Dessutom förvärras många av dessa situationer vanligtvis av bristande kommunikation, förståelse och empati. Men vad kan man göra för att undvika konflikter och hur kan man lösa dem?

En av de främsta anledningarna till att människor hamnar i konflikter beror på vår inneboende tendens att vara ägande och territoriella när det gäller våra värderingar. Människor kan ha väldigt olika personligheter och åsikter som kan kollidera med varandra, dels för att vi har olika uppväxt, erfarenheter och även olika förutsättningar. Man kan också hamna i konflikt med andra personer på grund av missförstånd eller feltolkningar av varandras avsikter. När två individer är oense om hur ett problem ska lösas kan de tillgripa fientliga taktiker som tilltalande eller nedlåtande kommentarer snarare än att lyssna på varandras perspektiv innan de fattar några beslut. Om en situation har eskalerat kan personer som är involverade finna sig oförmögna att lösa konflikten. Kom ihåg att ett problem inte är en konflikt, men kan bli det om man inte löser problemet. När man löser en konflikt kan det leda till något positivt och till och med stärka gruppen. 

Så undviker du konflikter

För att vi människor ska slippa fastna i livskriser och konflikter är det viktigt för oss att först utveckla vår kommunikationsförmåga så att vi kan förstå varandra bättre och samtidigt kunna uttrycka våra egna synpunkter utan att uppfattas som aggressiva. 

Vi måste också lära oss hur vi identifierar potentiella ”triggers” för konflikter innan de uppstår så att vi kan vidta pro-aktiva åtgärder för att förhindra att de inträffar – detta kan inkludera att undvika samtal om kontroversiella ämnen där åsikterna tenderar att skilja sig väsentligt eller utveckla strategier för hantera stress så att oenigheter inte snabbt eskalerar till argument.

Det är viktigt att vi plockar fram vår empati; det handlar om att lära sig hur vi sätter oss in i en annan persons ställe så att vi bättre kan förstå deras perspektiv utan att döma dem hårt utifrån vad vi anser bör göras istället. Genom att implementera alla dessa strategier tillsammans borde det vara möjligt för oss människor att hantera de flesta konfliktsituationer utan att saker och ting eskalerar utom kontroll och därmed undvika onödig känslomässig ångest orsakad av olösta dispyter eller skillnader mellan individer eller grupper.

Strategier för att undvika konflikter på en arbetsplats:

 • God handledning av teamleader / företagsledning
 • Ha regelbundna möten
 • Lyssna och ställ frågor
 • Var ärlig med dina åsikter
 • Tala tydligt och med trevlig ton
 • Skapa förtroende, bra kroppshållning och ögonkontakt 
 • Undvik att vara aggressiv
 • Plocka fram din empati
 • Försök förstå andras synvinkel
 • Lär dig kompromissa
 • Skyll inte på någon annan om något gått fel
 • Om du gjort fel, be om ursäkt
 • Kom alltid i tid till möten
 • Undvik saker som kan irritera andra

Det är inte alltid säkert att du kan lösa en konflikt själv. Om du råkar ut för en livskris som känns väldigt tung eller hamnar i en konflikt som inte går att lösa själv finns det professionell hjälp att få i form av samtalsterapi, medling, coachning, handledarskap. Mer länsning om det finns på denna sida.